Centrul de Cercetari Financiar Monetare

Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de Cercetari Financiar-Monetare
Modul de organizare si Statutul de functionare a centrului

Capitolul 1: Reglementari generale

Art.1. Centrul de cercetare in domeniul finantelor se denumeste "Centrul de Cercetari Financiar-Monetare", abreviat CEFIMO. El se constituie ca structura de cercetare in cadrul Academiei de Studii Economice (ASE). Are sediul in Calea Dorobanti, nr.15-17, sector 1, Bucuresti, telefon 021 319 19 01/int.115. Centrul poate deschide filiale si poate colabora cu alte universitati.

Art.2. Centrul CEFIMO are ca principal obiectiv de activitate cercetarea stiintifica fundamentala si aplicativa in domeniul financiar-monetar privind finantele publice, finantele corporatiste, sistemul monetar, sistemul bancar, pietele financiare (monetara, valutara, de capital), asigurari si reasigurari, finantele internationale, organizare si management financiar, drept financiar. Centrul isi propune sa dezvolte cercetari multidisciplinare. Conform autonomiei universitare, pe masura dezvoltarii centrului si evolutiei stiintei, domeniul de activitate poate fi extins. Centrul este autonom in ceea ce priveste stabilirea strategiei stiintifice, asigurand managementul si marketingul programelor de cercetare-dezvoltare executate in sfera sa de competente.

Art.3. Organizarea si functionarea CEFIMO se bazeaza pe reglementarile cuprinse in:

Prezentul Regulament va putea fi modificat la propunerea Consiliului stiintific al Centrului, avizata de Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori (FABBV) din ASE si Departamentul de Cercetari Economice (DCE) din ASE.

Capitolul 2: Continutul activitatii CEFIMO

Art.4. In vederea atingerii obiectivului mentionat in art.2, CEFIMO poate desfasura urmatoarele activitati: studii si cercetari fundamentale, cercetare aplicativa, prestari servicii, formare continua, training, consulting, informare-documentare conform competentei sale stiintifice si a tendintelor de dezvoltare a stiintei. Principala activitate a Centrului o constituie activitatea de cercetare stiintifica. Activitatea de cercetare stiintifica poate fi finantata sau nefinantata.

Art.5. Activitatea de cercetare stiintifica finantata se desfasoara prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare si activitatilor cuprinse, dupa caz, in:

Art.6. Rezultatele recunoscute ale activitatii de cercetare stiintifica se concretizeaza in:

Art.7. CEFIMO poate participa in calitate de organizator sau coorganizator al manifestarilor stiintifice cum sunt: seminarii stiintifice, sesiuni, conferinte, colocvii, congrese etc., pentru comunicarea rezultatelor si experientei acumulate in activitatea de cercetare. Prin activitatea sa, Centrul sprijina participarea la manifestari stiintifice internationale, afilieri la diferitele asociatii profesionale, acordari de burse si premii.

Art.8. In scopul diseminarii rezultatelor stiintifice, CEFIMO poate solicita ASE pentru sustinerea, in limita disponibilitatilor, a editarii unor publicatii anuale, buletine, reviste prin care sa se acceada al circuitul national al informatiei stiintifice.

Art.9. Rezultatele cercetarii vor fi diseminate catre institutii universitare si academice in vederea intensificarii circuitului informatiei si valorilor stiintifice.

Capitolul 3: Personalul CEFIMO

Art.10. Personalul Centrului este format din:

In activitatea de cercetare Centrul poate atrage cadre didactice de la alte universitati de profil din tara, promovand disciplina de lucru prin internet, in intentia construirii unei retele nationale de cercetare in domeniu;

Personalul centrului este structurat in mod dinamic in colective, conduse de un responsabil de tema (contract). Responsabilitatea lucrarilor de cercetare elaborate revine fiecarui colectiv de cercetare. Proprietatea intelectuala asupra rezultatelor apartine autorilor, daca nu este prevazut altfel in contractele in baza carora sunt realizate cercetarile.

Capitolul 4: Organe de conducere si atributii

Art.11.

Capitolul 5: Recompense si stimulente

Art.12. Activitatea stiintifica se evidentiaza in curriculum vitae al autorului si constituie criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic sau de cercetare si, dupa caz, poate completa norma didactica.

Art.13. Personalul care participa la realizarea temelor de cercetare finantate este salarizat, in conformitate cu normele legale, din sursele prevazute si aprobate in devizele temelor sau fazelor, la capitolul manopera.

Art.14. Membrii Consiliului stiintific pot primi o indemnizatie, din fondurile extrabugetare, in conditiile stabilite de Biroul Senatului ASE, la propunerea Consiliului Profesoral al FABBV si al DCE pe baza normelor legale in vigoare.

Art.15. Recunoasterea activitatii de cercetare stiintifica se face prin diplome acordate in ASE: Opera Omnia, pentru intreaga activitate de cercetare stiintifica economica, diploma anuala Nicolae Georgescu Roegen si diploma de lauda, acordata anual tinerilor cercetatori. Centrul CEFIMO poate promova un sistem propriu de diplome.

Capitolul 6: Norme administrative

Art.16

Art.17. Cheltuielile CEFIMO se finanteaza din veniturile realizate pe baza de contracte/granturi, alte activitati ale Centrului si din contributii ale ASE.

Art.18. Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract, directorul acestuia elaboreaza un buget de venituri si cheltuieli de care este direct raspunzator in fata beneficiarilor si a Consiliului stiintific al CEFIMO.

Art.19

Art.20. In situatiile cand organismele finantatoare solicita, pot fi folosite urmatoarele echivalari de posturi didactice si de cercetare:

Art.21. Cercetatorii Centrului isi asuma obligatia de a respecta normele deontologice si prevederile legislatiei cu privire la drepturile de autor, precum si proprietatea de licentiere.

Art.22. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetarii stiintifice atrage, dupa caz, raspunderea penala, civila, materiala sau administrativa a Consiliului stiintific al CEFIMO si/sau directorului de proiect, tema sau faza.